Inloggen

Stichting "De Postzegelvriend"

meer dan 60 jaar voor de gehandicapte en/of langdurig zieke medemens

Home

Deze website zal binnenkort vernieuwd verschijnen 

Welkom op de site van De Stichting De Postzegelvriend.

Leuk dat u ook eens bij ons komt kijken.

Wij hopen dat u onze stichting sympathiek zult vinden en donateur bij ons wil worden om zo iets te kunnen doen voor uw zieke of gehandicapte medemens.
Onze organisatie krijgt geen subsidie van Rijk of Gemeente dus zijn we vrijwel geheel afhankelijk van onze donateurs. Onze Stichting heeft de zo genoemde ANBI status wat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Hieronder kunt u lezen wat wij doen.

Wat doet De Postzegelvriend?

De "Stichting de Postzegelvriend", opgericht in 1955, stelt zich ten doel langdurig zieke- en gehandicapte verzamelaars te helpen bij het opbouwen en voortzetten van hun postzegelverzameling. Deze liefhebberij, op de juiste wijze bedreven, is een boeiende en prettige bezigheid, waarbij nog heel wat te leren valt. Bovendien wordt door de "Stichting De Postzegelvriend" de nadruk gelegd op zoveel mogelijk contact, door briefwisseling en zo mogelijk door persoonlijk contact. Alle medewerksters en het bestuur doen het werk voor De Postzegelvriend belangeloos en ontvangen dus geen enkele vergoeding.

Wat houd het lidmaatschap in?
Eenmaal per twee maanden krijgt het lid een aantal postzegels toegestuurd, eventueel volgens mancolijst, met een brief van de correspondent(e), die graag een brief terug ontvangt met een postzegel voor antwoord. Het contactblad "De Postzegelvriend" verschijnt 6x per jaar, met daarin nieuws van het bestuur, veel wetenswaardigheden, interessante artikelen, een lijst van nieuw uitgegeven postzegels en een puzzel. Daarnaast is er ieder jaar een bijeenkomst in Het Dorp te Arnhem waar alle leden, die daartoe in de gelegenheid zijn, postzegels kunnen uitzoeken uit de postzegeldozen en kunnen deelnemen aan de bingo met verschillende leuke prijzen. Tijdens deze dag zorgen wij voor koffie, thee, fris en iets lekkers.

Hoe kan De Postzegelvriend bestaan?
Het is te begrijpen dat zegels, papier, catalogi, portozegels enzovoort de nodige kosten met zich meebrengen. Door de onderstaande manieren houden we onze vereniging overeind.

Lidmaatschapsbijdrage
Ieder lid wordt verzocht jaarlijks een vrijwillige bijdrage van minimaal 10 Euro over te maken op gironummer NL29INGB0000651629 t.n.v. Penningmeester De Postzegelvriend te Vlaardingen.

Donateurs

Donateur van de Stichting kunt u al zijn voor minimaal 15 Euro per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken op giro 651629 t.n.v. Penningmeester De Postzegelvriend te Vlaardingen.

Bestuur en vrijwilligers
Aan onze Stichting is ook de ANBI status verleend, zodat u uw donaties en/of giften fiscaal kan aftrekken. De penningmeester draag er zorg voor dat er elk jaar een financieel verslag beschikbaar is.

Zorgt voor de structuur van de vereniging De Postzegelvriend, waaronder het uitzoeken en de verzending van de postzegels voor de leden. Hier zit een groot netwerk  van vrijwilligers achter die ons helpen bij onze bezigheden. U kunt hierbij denken aan het inzamelen, afweken, in stockboeken steken en bundelen van postzegels. Zonder deze vrijwilligers en de bijdrage van de aangeslotene en donateurs zou De Postzegelvriend niet bestaan.

Inzamelen van materialen
Via verschillende wegen krijgen wij postzegels en andere verzamelobjecten zoals suikerzakjes en munten binnen. Al deze spullen hebben waarde voor ons en ontvangen wij dan ook graag. U kunt deze direct sturen naar of afleveren bij de postzegelbeheerder Leo Schoonhoven of een ander lid van het bestuur.

 

 

 

Please install plugin JVCounter!